Elday

Usul ve Esaslar

Atık Getirme Merkezi Tebliği
Atık Getirme Merkezi tebliği taslağı’nın amacı; geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan kaynağında ayrı toplanmasının sağlanması ve geri kazanım ve/veya bertarafa gönderilmek üzere bırakılması amacıyla oluşturulan atık getirme merkezlerine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20423&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=atık getirme

İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ
28897 sayı 29.01.2014 tarihli resmi gazete yayımlanan 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ’in amacı; 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezalarının belirlenmesidir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=9.5.20359&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=idari para