Elday

Yönetmelikler

Atık Elektrikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği
28300 sayı 22.05.2012 tarihli resmi gazete yayımlanan AEEE Yönetmeliği’nin amacı; elektrikli ve elektronik eşyaların üretiminden nihai bertarafına kadar çevre ve insan sağlığının korunması amacıyla elektrikli ve elektronik eşyalarda bazı zararlı maddelerin kullanımının sınırlandırılması, bu sınırlandırmalardan muaf tutulacak uygulamaların belirlenmesi, elektrikli ve elektronik eşyaların ithalatının kontrol altına alınması, elektrikli ve elektronik atıkların oluşumunun ve bertaraf edilecek atık miktarının azaltılması için yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım yöntem ve hedeflerine ilişkin esasların düzenlenmesidir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.16159&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=atık elektrikli ve elektronik

Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği
29115 sayı 10.09.2014 tarihli resmi gazete yayımlanan Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin amacı; 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca alınması gereken çevre izin ve lisansı sürecinde uyulacak usul ve esasların düzenlenmesidir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.20033&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=izin ve lisans

Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik
26927 sayı 05.07.2008 tarihli resmi gazete yayımlanan Atık Yönetimi Genel Esasları Yönetmeliği’nin amacı; atıkların oluşumlarından bertaraflarına kadar çevre ve insan sağlığına zarar vermeden yönetimlerinin sağlanmasına yönelik genel esasların belirlenmesidir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12242&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=atık yönetimi

Çevre Denetimi Yönetmeliği
27061 sayı 21.11.2008 tarihli resmi gazete yayımlanan Çevre Denetimi Yönetmeliği’nin amacı; çevrenin korunması için tesis veya faaliyetin çalışmaya başlamasından sona erdirilmesine kadar olan süreçte çevre denetiminin usul ve esaslarını; denetim yapacak personelin, çevre yönetim birimi/çevre görevlisinin, çevre hizmeti konusunda yetkilendirilmiş firmaların nitelikleri ile yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.12611&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=çevre denetimi